Huấn luyện an toàn nhóm 6

1/ Nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động năm 2015.

2/ Nội dung huấn luyện:

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

 

 

Tin Liên Quan